Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
2. Overeenkomst
3. Toestemming
4. Informatie
5. Tarieven
6. Betaling
7. Annulering
8. Aansprakelijkheid
9. Klachten
10. Nietigheid
11. Toepasselijk recht
12. Wijziging

1. Algemeen
a. In deze voorwaarden wordt onder Laser Away Clinic verstaan: Laser Away Clinic gevestigd aan de Kade 5 & 9 te Roosendaal, Burgwal 82 te Oss en Boterlaarbaan 336 te Antwerpen (België), alsook de aan Laser Away Clinic verbonden medewerkers.
b. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ degene verstaan die Laser Away Clinic opdracht geeft tot behandeling.
c. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.
d. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Laser Away Clinic.
e. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Laser Away Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
f. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst
a. De overeenkomst tussen Laser Away Clinic en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Laser Away Clinic tot behandeling.
b. Laser Away Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
c. Wanneer een betaling is gedaan aan Laser Away Clinic, kan de cliënt geen geld terugkrijgen. Wel kan de cliënt een voucher krijgen met het overige bedrag en deze weggeven of op een later moment zelf gebruiken. Tevens zouden de overige behandelingen ook overgenomen mogen worden door iemand anders.
d. Een uitzondering op 2c is wanneer de cliënt wegens ziekte niet meer behandeld mag worden. Laser Away Clinic dient dan een brief hiervan van de huisarts/specialist als bewijs te ontvangen. De kosten kunnen dan gerestitueerd worden.
e. Opzegging of opschorting van de overeenkomst is ook mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Laser Away Clinic of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten of hun bezoek.
f. Wanneer de cliënt een pakket heeft aangeschaft bij Laser Away Clinic, is deze geldig voor onbepaalde tijd.

3. Toestemming
a. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst via het toestemmingsformulier, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Laser Away Clinic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Laser Away Clinic.
b. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling. In het geval de cliënt/patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Laser Away Clinic geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie
a. De cliënt/patiënt dient Laser Away Clinic tijdig op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven
a. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

6. Betaling
a. De cliënt/patiënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
b. Bij betalingsachterstand is Laser Away Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe constante betaling.
c. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Laser Away Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Laser Away Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
d. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigd.

7. Annulering
a. In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren bij Laser Away Clinic aan te geven. Zegt de cliënt/patiënt niet, of niet tijdig af, dan kan Laser Away Clinic het 50% van het tarief van de behandeling in rekening brengen. Indien helemaal niet wordt geannuleerd en cliënt niet komt opdagen op de afspraak, dan brengt Laser Away het volledige tarief als kosten in rekening.
b. Afspraken dienen per e-mail (!) te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Laser Away Clinic is ontvangen, en is tevens bewijs voor de cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Laser Away Clinic, kan geen reden zijn van het niet tijdig annuleren van een afspraak.

8. Aansprakelijkheid
a. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Laser Away Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Laser Away Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Laser Away Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Laser Away Clinic.
b. Laser Away Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie. Er wordt slechts een indicatie gegeven.
c. Laser Away Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
d. Laser Away Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).

9. Klachten
a. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over de behandeling door Laser Away Clinic, meldt de cliënt/patiënt dit binnen 48 uur per e-mail aan Laser Away Clinic. Laser Away Clinic en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

10. Nietigheid
a. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht
a. Op de tussen Laser Away Clinic en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging
a. Laser Away Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigingen. Indien gemotiveerd bezwaar gemaakt wordt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Book now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.